1.  Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde assecoires, welke is gesloten tussen Tent-Direct de in de overeenkomst met name genoemde huurder. 
Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen van de algemene voorwaarden.

2.  Kredietwaardigheid

2.1 Elke met Tent-Direct aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Tent-Direct van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaand dat Tent-Direct zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

3.  Duur van de overeenkomst

3.1 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. 3.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

4.  Levering en terugbetaling

4.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Tent-Direct op te halen en bij beëindiging van het huurcontract aan Tent-Direct terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Tent-Direct zich met het bezorgen en/of terugbrengen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in het laatstgenoemde geval geschiedt het brengen en/of terughalen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Indien een tent(en) één dat voor plaatsing wordt gereserveerd, berekenen wij een toeslag van 10%, wordt de tent(en) twee dagen voor plaatsing gereserveerd, berekenen wij een toeslag van 5%, tenzij anders overeengekomen. 4.3 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreven is de huurder aan Tent-Direct een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijn, onverminderd het recht van Tent-Direct op verdere schadevergoeding. 4.4 Indien Tent-Direct zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Tent-Direct er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.

5. Verplichtingen huurder

5.1 De huurder is gedurende gehele periode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen. 5.2 Huurder zal de goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken. 5.3 De huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of goedkeuringen. 5.4 Indien overeengekomen kan Tent-Direct ook voor de vergunningen zorgen tegen het geldende tarief. 5.5 Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tent-Direct aan een ander te verhuren of anderszins in gebruik te geven. 5.6 Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde toe te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan. 5.7 Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d. in tenten te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht. 5.8 Versieringen welke in de tent worden opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dienen zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaken.

6. Transport

6.1 Tenzij anders is overeengekomen verzorgt Tent-Direct het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. 6.2 De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Tent-Direct het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder. 6.3 De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst om 08.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor zijn ontstaan te vergoeden.

7. Weersinvloeden

7.1 Tent-Direct behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluiten ter beoordeling van Tent-Direct, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De door Tent-Direct reeds ontvangen bedragen worden terugbetaald, echter er zal geen rente verschuldigd zijn.

8. Controle op de goede staat van de goederen

8.1 De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

9. Reparaties

9.1 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, of door het gebruik van ongeschikte accessoires of enige ander oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

10. Waarborgsom

10.1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Tent-Direct een door hem vast te stellen waarborgsom te geven. 10.2 Tent-Direct behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten voor reparatie/reiniging als in artikel opzegging "opzegging/ontbinding" lid 2 bedoeld. 10.3 Tent-Direct is verplicht de waarborgsom bij het beëindigen van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Tent-Direct heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

11. Verzekering

11.1 De door u gehuurde tenten en materialen zijn door Tent-Direct verzekerd tegen de navolgende risico's: aansprakelijkheid, brand en stormschade. U heeft derhalve een eigen risico van € 226,89 per schadegeval voor de eerdergenoemde verzekering. 11.2 Onder brand wordt niet verstaan: schroei, zeng, smelt en overbelasting schades. 11.3 Voor overige risico's dient u zelf een evenementenverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsadviseur.

12. Schade, gebreke en vermissing

12.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Tent-Direct te melden. 12.2 Zonder toestemming van Tent-Direct mag huurder niet tot reparatie overgaan. 12.3 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Tent-Direct slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. 12.4 Bij vermissing van enig verhuurd artikel of onderdeel daarvan zal de dat geldende nieuwwaarde worden berekent van ieder artikel. 12.5 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. 12.6 Tent-Direct is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren. 12.7 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van een onvakkundige behandeling, reparatie door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Tent-Direct in beginsel niet aansprakelijk. 13.2 Huurder zal Tent-Direct ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

14. Mededelingsverplichting huurder

14.1 Huurder dient Tent-Direct onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Tent-Direct dreigen te worden geschaad. 14.2 Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt. 14.3 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoelt, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

15. Annulering

15.1 Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Tent-Direct een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden waarbij Tent-Direct 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 10,00 in rekening mag brengen. 15.2 De schadeloosstelling bedraagt:� Bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs� Bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs� Bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs� Bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 90 % van de totale prijs� Bij annulering binnen dagen voor de ingangsdatum 100 % van de totaleDe huurder wordt aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten.

16. Opzegging/ontbinding

16.1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Tent-Direct. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Tent-Direct bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. 16.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Tent-Direct worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Tent-Direct gerechtig de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. 16.3 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Tent-Direct worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Tent-Direct gerechtig de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. 16.4 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Tent-Direct bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. 16.5 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Tent-Direct gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn, tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Tent-Direct op verdere schadevergoeding.

17. Vervanging

17.1 Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Tent-Direct terug te (laten) brengen dient huurder aan Tent-Direct een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

18. Wijzigingen

18.1 Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor het afsluiten van de overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd staan.

19. Retentierecht

19.1 Wanneer Tent-Direct goederen van de opdrachtgever onder zicht heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever door die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Tent-Direct heeft dit retentierecht eveneens op eerder overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

20. Betaling

20.1 Betaling dient te geschieden bij aflevering van het plaatsen van de tent en het leveren van de artikelen, vooraf op rekening, binnen 7 dagen na plaatsing van de tent op factuur of volgens afspraak. In het geval van betaling achteraf dient er 24% te worden aanbetaald

21. Toepasselijk recht

21.1 Op alle door Tent-Direct gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/ of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

22. Geschillen

22.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Tent-Direct, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe bevoegd is.

Tent Direct, IJweg 1596, 2152ND Nieuw-Vennep.

Ing 47.58.928 tnv Tent-Direct
BTWnr: NL186858218
Kamer van Koophandelnr.: 34339781

 
Bcs - Information Technolegy
Become a fan on Facebook